Begeleiding op maat

Stichting Cerato is zo’n plek.
Met begeleiding op maat voor kinderen en jongeren van 4 tot 20+ jaar met
psychische of psychiatrische problematiek, tenzij het kind of de jongere ook
gespecialiseerde lichamelijke verzorging nodig heeft of er mede sprake is van
verslavingsproblematiek of problematiek waarbij het kind of de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving.

Met begeleiding op maat voor kinderen en jongeren van 4 tot 20+ jaar met psychische of psychiatrische problematiek.
Met gebruikmaking van onder andere de technieken gedoseerde exposure, positieve bekrachtiging, stressreductie door middel van krachtenverdeling, cognitieve gedragsregulatie en psycho-educatie.

Met behoud van het zelfbeschikkingsrecht voor de cliënt. Het gaat op de manier zoals bij de cliënt past en in het tempo dat de cliënt aangeeft.
Met als doel een zo groot mogelijke zelfredzaamheid creëren waardoor meedoen in de maatschappij weer lukt tot zelfs het behalen van diploma’s die kunnen leiden tot betaald werk en daarmee het bereiken van persoonlijke onafhankelijkheid.

Probleem en oplossing

Het is fijn als het goed gaat met een kind en het in staat is om mee te doen op school, bij de opvang en in clubs/verenigingen. Maar wat nu als dat met veel moeite en teleurstellingen gepaard gaat? Of als het kind er helemaal in vastloopt? De gebruikelijke opvoedingstechnieken werken niet, het kind wordt agressief of trekt zich helemaal terug, schoolgang lukt niet meer, het sociale netwerk wordt steeds kleiner……

…… Dan is het fijn om een plek te vinden waar het kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om op school en na school mee te kunnen blijven doen. Of om dat ook of juist weer te kunnen. Een plek waar het kind in haar/zijn kracht wordt gezet en de eigen mogelijkheden worden vergroot zodat er weer kansen worden gecreëerd. Een plek waar ook ouders en leerkracht/docent inzicht kunnen krijgen in het anders functioneren van het kind en waar overleg kan plaatsvinden om overal tot de juiste begeleidingsaanpak te komen – opvoedingstechnieken die passen bij dit unieke kind.

Bekostiging

Deze zorg en haar bekostiging valt onder de verantwoording van de Nederlandse overheid die dit heeft geregeld in een aantal wetten:
· de Jeugdwet – voor kinderen tot 18 jaar
· de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – voor personen van 18 jaar en ouder
· de Wet langdurige zorg (Wlz)– voor alle personen die voortdurend toezicht of zorg in de nabijheid nodig
  hebben.

Aanvraag

Zorg, waaronder begeleiding, kan worden aangevraagd bij de gemeente waar men woont als men valt onder de Jeugdwet of de WMO. Begeleiding voor personen die vallen onder de Wlz kan aangevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) voor kinderen tot 18 jaar en bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als men 18 jaar of ouder is.
Voor informatie over en hulp bij het aanvragen van zorg verwijzen wij graag naar:
Stichting MEE - zie: www.mee.nl
de Rijksoverheid - zie www.regelhulp.nl zie www.regelhulp.nl
Verder helpen wij graag met de aanvraag van zorg die u door Stichting Cerato wil laten uitvoeren.