DSM lV criteria voor het syndroom van Asperger

A. Kwalitatieve tekortkomingen in sociale wisselwerking zoals blijkt uit tenminste twee van de volgende:

 • 1. duidelijke stoornissen in het gebruik van veelvoudig nonverbaal gedrag zoals oogcontact,
      gelaatsuitdrukking, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale interactie te bepalen.
  2. er niet in slagen met leeftijdgenoten tot bij het ontwikkelingsniveau passende relaties te komen.
  3. tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen (bijvoorbeeld
      het niet laten zien, brengen of aanwijzen van voorwerpen die van betekenis zijn).
  4. afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid.

B. Beperkte, zich herhalende en stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, zoals blijkt
    uit ten minste een van de volgende:

 • 1. sterke preoccupatie met een of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die abnormaal is
      in ofwel intensiteit of aandachtspunt.
  2. duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen.
  3. stereotiepe en zich herhalende motorische manieerismen (bijvoorbeeld fladderen of draaien met de hand of
      vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam).
  4. aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen

C. De stoornis veroorzaakt in significante mate beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het
    functioneren op andere belangrijke terreinen.

D. Er is geen significante algemene achterstand in taalontwikkeling (bijvoorbeeld het gebruik van enkele
    woorden op de leeftijd van twee jaar, communicatieve zinnen op de leeftijd van drie jaar.

E. Er is geen significante achterstand in de cognitieve ontwikkeling of in de ontwikkeling van bij de leeftijd
    passende vaardigheden om zichzelf te helpen, gedragsmatig aan te passen (anders dan binnen sociale
    interacties) en nieuwsgierigheid over de omgeving.

F. Er is niet voldaan aan de criteria van een andere specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis of schizofrenie.