De meeste van onze pupillen zijn thuiszitters en een aantal van hen vroegtijdig schoolverlaters. Dat betekent dat zij niet meer naar school gaan of niet meer zijn ingeschreven bij een school. Daarmee zijn voor hen de mogelijkheden tot gratis onderwijs afgesneden.
Zij noch hun ouders hebben hiervoor gekozen. Het schoolsysteem richt zich op kinderen/jongeren die tot het gemiddelde behoren. Kinderen/jongeren met speciale gaven zoals hoogbegaafdheid, hypersensitiviteit of ADHD of kinderen/jongeren die door traumatische ervaringen of een stoornis een tijd lang niet goed functioneren en daarom niet meer in het systeem passen, horen niet tot de groep gemiddelde leerlingen.
Bij gedragsstoornissen zoals CD/ODD worden als beschermende factoren genoemd: succesvol een opleiding volgen en een gezond gevoel van eigenwaarde.
De begeleiding van onze pupillen richt zich dan ook op het (weer) leerbaar maken, het stimuleren van de voortgang van hun studie en het zoeken naar mogelijkheden van passend onderwijs. Scholen zijn echter niet blij met deze risicoleerlingen en hebben veel moeite om buiten de gebaande paden te denken of verantwoordelijkheid te nemen voor een leerling die zich niet kan voegen binnen het systeem.

Als het niet binnen het systeem kan worden opgelost dan blijft de mogelijkheid over tot het afleggen van deelexamens via het Staatsexamen. Dat kan op elke leeftijd. (Zie: www.rijksoverheid.nl)
Alle verantwoording ligt dan bij de ouders of de pupil. De kosten voor onderwijs en examens moeten zelf gedragen worden. Vaak is afstandsonderwijs (schriftelijke cursus en IVIO-school) voor jongeren met ontwikkelingsproblemen moeilijk te volgen door het gemis aan direct contact met een vakdocent.
Van de onmogelijkheden is onze stichting goed op de hoogte.
We gaan echter steeds op zoek naar wat er wel mogelijk is voor een bepaalde pupil.
Soms met een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl).
Soms met de onderwijsinspectie.
Soms met onze bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in onderwijsrecht.
Soms met de leerplichtambtenaar van de gemeente.
En vaak in overleg met elkaar.
Het zijn moeizame processen maar daar waar de bereidwilligheid van alle partijen aanwezig is, worden successen geboekt.