Stichting Cerato is er voor kinderen en jongeren in het vrijwillige kader die hulp nodig 
hebben bij hun persoonlijkheidsontwikkeling om mee te kunnen blijven doen in de 
maatschappij.

Specialismen

•       Hoog)begaafdengroep in hun complexe ontwikkeling met ondersteuning aan de systemen die hierbij betrokken zijn.
Kinderen met probleemgedrag die niet te handhaven zijn in de BSO of daardoor het gezinssysteem te veel onder druk zetten.
•       Ondersteuning voor leerling en school wanneer de leerling individuele ondersteuning nodig heeft om zich op school te kunnen handhaven.
•       Kinderen en jongeren die thuis zitten en niet meer in staat zijn om naar school te gaan, tenzij met intensieve begeleiding/behandeling
de ontwikkeling weer op gang gebracht wordt en zij toegeleid kunnen worden naar een passende vorm van onderwijs.
•       Multiprobleemgezinnen stap voor stap stabiliseren, problemen oplossen en begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid met behoud van eigen regie.
Het hulpverleningstraject is het proces van de cliënt. De stappen worden gezet met haar/zijn goedkeuring of die van de ouders als ouders daar nog een positieve invloed op hebben, Zo gaat het op een manier die bij de cliënt past en in een tempo dat zij/hij aankan.
Tijdens de begeleiding wordt voortdurend geobserveerd, gerapporteerd en geanticipeerd op ontwikkelingen of juist het gebrek daaraan.  Dat zorgt voor de efficiëntie om een traject zo kort mogelijk te laten duren.
Trajecten worden, waar nodig, gecombineerd met onderzoek en behandeling. Hieronder volgen de onderzoeken, begeleidingstechnieken en behandelingen die wij kunnen uitvoeren. Bij de noodzaak tot meer gespecialiseerd onderzoek of behandeling werken wij samen met ketenpartners.

Onderzoek/diagnostiek

Een belangrijk onderdeel van diagnostiek is observatie. Diagnostiek wordt gebruikt om concreet in kaart te brengen van welke strategieën iemand  gebruik maakt, tot wat iemand (momenteel) in staat is en wat iemands leerpunten zijn. Deze informatie wordt gebruikt om richting te geven aan begeleiding en behandeling.

De meetinstrumenten geven een goed beeld van de jeugdige in vergelijking met een normgroep. In combinatie met de observatie kan beter recht gedaan worden aan deze jeugdige in deze situatie op dit moment.

Intelligentie
In principe maken we bij Stichting Cerato gebruik van de Wechsler intelligentieschalen. Dit zijn de WISC-V-NL (6-17 jaar) en WAIS-IV-NL (16+ jaar). Wanneer de WPPSI-IV-NL (2,5-7 jaar) uitkomt dit jaar zullen we daar ook mee gaan werken.
Deze drie testen zijn ontwikkeld en uitgegeven door Wechsler.
Tussen twee intelligentietesten van dezelfde uitgever moet minstens twee jaar zitten. Er kan binnen die twee jaar wel een test worden afgenomen van een andere uitgever.

Emotieregulatie
Er wordt gemeten hoe iemand omgaat met de emoties angst, boosheid en verdriet.
Op basis van deze meting kan een uitspraak gedaan worden over welke emotieregulatiestrategieën iemand toepast en waar de kracht en leerpunten liggen.
Over het algemeen wordt dit gemeten door middel van de FEEL-KJ (8-18 jaar) of de FEEL-E (18-65 jaar).

Prestatie en motivatie
Door middel van de PMT-K-2 kan bij kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool of klas 
1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs gekeken worden naar: Prestatiemotivatie, 
Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid.

Executieve functies
Executieve functies zijn de denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Wanneer ze goed ontwikkeld zijn, zorgen ze over het algemeen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. U kunt ze zien als een ‘dirigent’, ze helpen bij alle soorten taken. In principe kunnen er 11 verschillende executieve functies onderscheiden worden (Respons-inhibitie, Werkgeheugen, Emotieregulatie, Volgehouden aandacht, Taakinitiatie, Planning/prioritering, Organisatie, Timemanagement, Doelgericht gedrag, Flexibiliteit & Metacognitie) Bij de BRIEF-P (2-5 jaar), BRIEF (5-18 jaar) en BRIEF-A (18-65 jaar) worden ze verdeeld over 5-9 schalen. Voor kinderen van 6-12 jaar kan ook gebruik gemaakt worden van de COTAPP. Deze digitale test kijkt naast de executieve functies ook naar aandacht en informatieverwerking.

Leerstrategieën
Er worden 14 leerstrategieën onderscheiden: Overzien, Jezelf kennen, Vooruitkijken, Bijhouden, Terugkijken, Herhalen, Verdiepen, Structureren, Jezelf organiseren, Omgeving organiseren, Anderen organiseren, Jezelf vertrouwen, Het nut zien & Jezelf motiveren. Door middel van de NVEL kan voor jongeren in klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs in kaart gebracht worden welke strategieën ze wel en niet gebruiken. Er is dit jaar nog een normeringsonderzoek bezig voor groep 7 en 8. Vermoedelijk zal dit instrument in 2021/2022 dan ook gebruikt kunnen worden voor groep 7 en 8.

Sociale vaardigheden
Er zijn verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden om de sociale vaardigheden in kaart te brengen:
•       DESSA (4-12 jaar): dit instrument bestaat uit een ouder- en leerkrachtenvragenlijst. Hierdoor kan naar de volgende sociale en emotionele schalen gekeken worden: Persoonlijke verantwoordelijkheid, Optimistisch denken, Doelgericht gedrag, Sociaal bewustzijn, Besluitvorming, Relationele vaardigheden, Zelfbewustzijn & Zelfmanagement.
•       De SIVT (bestaat uit twee versies: 8-12 jaar en 13-17 jaar) is een unieke test waarmee de sterke en zwakke aspecten van de sociale informatieverwerking in kaart worden gebracht.
•       SASKO-J (12 t/m 17 jaar) en SASKO (18-65 jaar): Vragenlijst voor sociale angst en is onderverdeeld in de volgende schalen: Spreek- en middelpuntangst, Angst voor afwijzing, Tekortkomingen in informatieverwerking, Tekortkomingen in interactie & Eenzaamheid.

Persoonlijkheid
Een meting van de persoonlijkheid wordt over het algemeen gedaan met een zelfrapportagevragenlijst. Door middel van de NPV-J-2 (9-16 jaar) wordt het volgende gemeten: Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Motivatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitrantie en Dominantie. De volwassen versie NPV-2-R (15+ jaar) maakt een onderscheid in de volgende schalen: Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Rigiditeit, Verongelijktheid, Egoïsme (Zelfgenoegzaamheid), Dominantie en Zelfwaardering.

Screening
Door middel van de BYI-2-NL kan de beleving van een kind of jongere op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart gebracht worden. Dit instrument kan gebruikt worden bij kinderen/jongeren van 7-18 jaar.

Begeleiding

Het vormgeven van de begeleiding is bij elke cliënt maatwerk. Hierin is de cliënt leidend. De begeleiding begint standaard met een observatieperiode waarin wordt gekeken naar en gesproken over interesses, de sterke en zwakke kanten. Zo kan aangesloten worden bij de leefwereld van de cliënt waardoor optimaal kan worden gewerkt vanuit de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky).

Voor elke cliënt geldt dat we de volgende rode lijn aanhouden: wij doen het voor, dan doen we het samen, vervolgens zitten we ernaast als het zelf wordt gedaan, dan zelf doen terwijl we op de achtergrond aanwezig tot het zonder hulp zelf kan ook als er zich beperkende of veranderende omstandigheden voordoen. Elke stap wordt geëvalueerd.
Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren waaronder voorgeschiedenis, zwaarte huidige problematiek, gezinssituatie, sociaal netwerk en mogelijkheid tot samenwerking met scholen en andere betrokken instanties.

Om in de begeleiding zo optimaal mogelijk naar ontwikkeling te werken, maken we gebruik van onder andere de volgende methoden en technieken:

 • Cognitieve herstructurering
 • De vier vragen van Byron Katie
  Effectiever leren met leerstrategieën van Pieternel Dijkstra,
 • Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten van Michael A. Southam-Gerow.
 • Gedoseerde exposure
  Geef me de 5 van Colette de Bruin.
  Hulpwaaier: 1001 verborgen regels van Uitgeverij Pica
  Kid’s Skills & Mission Possible van Ben Furman
 • Motiverende gespreksvoering.
 • Oplossingsgericht denken.
 • Paardencoaching.
 • Superkrachten voor je hoofd: Mindgym voor kids van Wouter de Jong.
 • 5G schema uit de cognitieve gedragstherapie
  Hiernaast zullen bij sommige cliënten ook bepaalde behandeltrajecten geïntrigeerd worden in de begeleiding. De volgende programma’s zijn een combinatie van begeleiding en behandeling. Deze zijn ook als los traject te volgen:


Executieve Functies 

Aan de hand van Executieve Functies bij kinderen en adolescenten: Een praktische gids voor diagnostiek en interventie van Peg Dawson en Richard Guare (2019) wordt er begeleiding geboden bij de ontwikkeling van (zwakke) executieve functies. Eerst wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten en op basis hiervan worden gerichte oefeningen geselecteerd. Dit wordt aangevuld en versterkt met het spelen van een selectie aan spellen.

ACT your way
Veel jongeren en adolescenten worstelen met het uitstippelen van hun eigen weg, het maken van keuzes, en het aanpakken van dingen die ze anders willen. Hierdoor voelen ze zich angstig of somber en lopen ze vast in hun ontwikkeling.
ACT your way is gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy. De methode helpt mensen te focussen op datgene wat je kunt veranderen: je eigen gedrag. Het gaat om een zelfhulpboek voor jongeren van 15-25 jaar waarmee er tijdens de begeleiding structureel gewerkt wordt bij jongeren die dit niet zelf oppakken of tot een goed einde kunnen brengen.
Als je het boek leest, doorloop je als het ware een traject in 4 stappen waarbij je zicht krijgt op wat je wilt bereiken, wat je in de weg staat, wat je nodig hebt om je wens te bereiken en hoe je op koers blijft.
De auteurs geven in een online omgeving tips aan de hand waarvan de lezer zelf zijn eigen keuzes kan maken.

Behandeltrajecten

Psycho-educatie
Deze vorm van behandeling is bedoeld om meer kennis en inzicht te krijgen in psychische klachten en de diagnose die daarbij gesteld is.
Denk aan: ADD, ADHD, Autismespectrumstoornis, Stemmingsstoornis of een Angststoornis.
Er wordt vanuit een positieve benadering gewerkt. Naast het verkrijgen van inzicht is het een doel om handvaten mee te geven voor het dagelijks leven.
Er kan ook psycho-educatie geboden worden over hoogbegaafdheid. De ontwikkeling van deze groep jeugdigen is complex en wordt vaak verkeerd begrepen.

Ook zonder diagnose kan een vorm van psycho-educatie gebruikt worden. Over het algemeen gaat dit om kinderen van 7 t/m 11 jaar die problemen laten zien op de volgende gebieden: angsten, slapen, snel boos worden, negatief denken, gewoontes afleren en obsessief compulsieve neigingen. In dit geval wordt naast bewustwording gewerkt aan gerichte oefeningen (gebaseerd op cognitieve gedragstechnieken) om tot verandering te komen.

Ten slotte kan psycho-educatie ook ingezet worden voor ouders die de problematiek van hun kind beter willen leren begrijpen en zoeken naar handvaten in de opvoeding.

Vaktherapie beeldend
Een breed in te zetten en laagdrempelige vorm van therapie, geschikt voor alle leeftijden.
Door middel van creatieve oefeningen (vb. Tekenen, kleien, houtbewerken, speksteen) die aansluiten bij de interesses van de cliënt wordt gewerkt naar bewustwording en een open houding. Deze vorm van therapie wordt als ontspannen en niet dreigend ervaren terwijl er toch ruimte komt voor verwerking en verandering.

WRITE-Junior
WRITE-junior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij de cliënt (4-18 jaar) samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft.
In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven. Het ‘boek’ dat het kind aan het eind van de behandeling overhoudt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

Sociale vaardigheidstraining
Training voor kinderen van 8-12 jaar met een Autismespectrumstoornis (ASS). Het doel is om deze kinderen bewust te maken van hun zwakke plekken op sociaal gebied en van het feit dat ze zelf een aandeel hebben in hun sociale functioneren. De bedoeling is dat hun competentie vergroot wordt.

Kom maar op, ik ben top & No prob, ik los het op
Beide een assertiviteitstraining gericht op het ontwikkelen van een stevige en flexibele houding op school, op straat en in de sociale media. Het gaat om groepstrainingen waarbij de eerst genoemde voor de leeftijd 9-12 jaar is, en de tweede voor 12-16 jaar. Door de training krijgt het kind zelfinzicht en leert het zijn gedrag te veranderen door te kijken naar anderen en zichzelf ‘sterk te praten’. Als rode draad door de training loopt de balans ‘passief-assertief-agressief’.

Met PrOP los ik het op
Een kortdurende psychologische interventie voor kinderen/jongeren met milde tot matige psychische klachten. In principe is deze interventie geschikt voor kinderen/jongeren van 9-18 jaar, maar als het kind voorloopt op cognitief gebied kan gekeken worden of het passend is om op jongere leeftijd te beginnen.

COMET
Een zelfbeeldtraining die zowel individueel (8-18 jaar) als in groepsverband (12-24 jaar) gedaan kan worden. Hierbij wordt lage zelfwaardering (negatief zelfbeeld) niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient.

Zelf Plannen
Jongeren met ADHD ondervinden veel problemen op school en thuis als gevolg van plannings- en organisatieproblemen. Deze training, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, helpt hen plannen en organiseren.

Zelf oplossingen bedenken
Zelf Oplossingen Bedenken is een oplossingsgerichte training in combinatie met motiverende gespreksvoering om (minder gemotiveerde) jongeren oplossingsvaardigheden aan te leren, waarmee ze meer grip op hun leven kunnen krijgen.

Emotieregulatietraining
De basiscompetenties van emotieregulatie worden stap voor stap aangeleerd en geoefend met het doel om de emotionele weerbaarheid te vergroten. De training bestaat uit ontspanningsoefeningen, bewust leren beleven van de emotie, de functie van de emotie herkennen en erkennen, leren hoe deze emotie beïnvloed kan worden en wat de beste strategieën zijn om ermee om te gaan/ze te uiten. Deze training kan zowel individueel als in een groep gedaan worden voor kinderen/jongeren van 10-17 jaar.