Stichting Cerato is er voor kinderen en jongeren in het vrijwillige kader die hulp nodig hebben bij hun persoonlijkheidsontwikkeling om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij.

Specialismen

Stichting Cerato is gespecialiseerd in het helpen van kinderen die niet of met moeite in het regulier
systeem passen. Stichting Cerato ondersteunt in het vinden van de eigen kracht en hoe deze in te
kunnen zetten om te functioneren in de maatschappij.

Stichting Cerato is met name gespecialiseerd in de volgende groepen:

 • Hoog)begaafdengroep in hun complexe ontwikkeling met ondersteuning aan de systemen
  die hierbij betrokken zijn.
 • Ondersteuning voor leerling en school wanneer de leerling individuele ondersteuning nodig
  heeft om zich op school te kunnen handhaven.
 • Kinderen en jongeren die thuis zitten en niet meer in staat zijn om naar school te gaan, tenzij
  met intensieve begeleiding/behandeling de ontwikkeling weer op gang gebracht wordt en zij
  toegeleid kunnen worden naar een passende vorm van onderwijs.

Het hulpverleningstraject is het proces van de cliënt. De stappen worden gezet met haar/zijn
goedkeuring en die van de ouders/verzorgers als zij daar nog een positieve invloed op hebben. Zo
gaat het op een manier die bij de cliënt past en in een tempo dat zij/hij aankan. Daarnaast worden
ouders begeleid op basis van vraag. De thuisomgeving wordt gezien als een belangrijke basis voor de
ontwikkeling van de cliënt en aandachtspunten vanuit het traject zullen ook met de thuisomgeving
besproken worden. Andersom luisteren we ook graag naar aandachtspunten die zich in de
persoonlijke omgeving voordoen en denken graag mee in een oplossing.
Tijdens de begeleiding wordt voortdurend geobserveerd, gerapporteerd en geanticipeerd op
ontwikkelingen of juist het gebrek daaraan. Dat zorgt voor de efficiëntie om een traject zo kort
mogelijk te laten duren.
Trajecten worden, waar nodig, gecombineerd met onderzoek en behandeling. Hieronder volgen de
onderzoeken, begeleidingstechnieken en behandelingen die wij kunnen uitvoeren. Bij de noodzaak
tot meer gespecialiseerd onderzoek of behandeling werken wij samen met ketenpartners.

Onderzoek / diagnostiek

Een belangrijk onderdeel van diagnostiek is observatie. Diagnostiek wordt gebruikt om concreet in
kaart te brengen van welke strategieën iemand gebruik maakt, tot wat iemand (momenteel) in staat
is en wat iemands leerpunten zijn. Deze informatie kan worden gebruikt om richting te geven aan
begeleiding en behandeling.
Stichting Cerato kan onderzoek doen naar de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Intelligentie / cognitieve ontwikkeling (vanaf 2,5 jaar)
 • Executieve vaardigheden
 • Sociale ontwikkeling
 • Sociale vaardigheden
 • Sociale informatieverwerking
 • Emotionele ontwikkeling
 • Emotieregulatie
 • Emotionele competenties
 • Persoonlijkheid
 • Werkhouding
 • Schoolse vaardigheden
 • Psychomotoriek
 • Aandacht
 • Screening. Screenende diagnostiek kijkt of er aandachtspunten zijn op het gebied van
  depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag, zelfbeeld, trauma, aandacht en/of
  leerproblemen.

De meetinstrumenten geven een goed beeld van de jeugdige in vergelijking met een normgroep. In
combinatie met de observatie kan beter recht gedaan worden aan deze jeugdige in deze situatie op
dit moment.

Dagbesteding

Wij bieden ook dagbesteding voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren.

Het doel van de dagbesteding is drieledig:

 • Sociale contacten kunnen aangaan met leeftijds- en/of lotgenoten.
 • Vrije ruimte om motivatie en nieuwsgierigheid tot leren te herstellen/ontwikkelen.
 • Een wekelijks ritme opbouwen wanneer deze mist.

De bedoeling is om groepen te maken waar kinderen/jongeren per leeftijd en/of ontwikkelingsfase contact met elkaar kunnen maken. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van de aanmeldingen en dit kan dan ook niet gegarandeerd worden.

Bij aanmelding voor de dagbesteding zal dezelfde procedure gevolgd worden als bij andere vormen van hulp. Een eerste oriëntatie is vrijblijvend en daarna kan een intake gepland worden. Bij de intake zal de hulpvraag besproken worden en gekeken worden welke momenten in de week passend zijn.
De eerste vier weken is vervolgens een observatieperiode waarin gekeken wordt of dagbesteding inderdaad passend is. Mocht dit niet zo blijken te zijn dan zullen we in gesprek gaan om te kijken of een andere vorm van begeleiding beter past.

Begeleiding / Behandeling

Het belangrijkste onderdeel van de begeleiding of behandeling is dat de cliënt zich gehoord en serieus genomen voelt. Het vormgeven van de begeleiding is bij elke cliënt maatwerk. Hierin is de cliënt leidend. De begeleiding begint standaard met een observatieperiode waarin wordt gekeken
naar en gesproken over interesses, de sterke en zwakke kanten. Zo kan aangesloten worden bij de leefwereld van de cliënt waardoor optimaal kan worden gewerkt vanuit de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky).
De persoonlijke leerdoelen voor het traject worden in samenwerking met cliënt en ouders opgesteld en de voortgang hiervan wordt in elk geval drie keer per jaar besproken. Hiernaast vindt geregeld een multidisciplinair overleg plaats met in elk geval ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Of de cliënt hierbij betrokken wordt hangt af van de leeftijd en mogelijkheden van de cliënt.
Aandachtspunten of vragen tussendoor kunnen altijd besproken worden en de aandacht krijgen die nodig is. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren waaronder voorgeschiedenis, zwaarte huidige problematiek, gezinssituatie, sociaal netwerk en mogelijkheid tot samenwerking met scholen en andere betrokken instanties.

Begeleiding en behandeling gaat bij Stichting Cerato hand in hand zodat nieuw geleerde technieken meteen geoefend kunnen worden. Dit leidt tot een optimale werking van het persoonlijke traject. De trajecten richten zich op de volgende gebieden:

 • Zelfbeeld
 • Gevoel van eigenwaarde
 • Psycho-educatie
 • Executieve vaardigheden
 • Leerstrategieën
 • Sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Maatschappelijke vaardigheden
 • Stemming en gemoedstoestand
 • Angsten
 • Trauma
 • Emotionele vaardigheden
 • Emotieregulatie
 • Werkhouding
 • Toekomstvisie (weten wat je wil, hoe je daar komt en hoe je op koers blijft)
 • Zelfredzaamheid op sociaal, emotioneel en maatschappelijk gebied

Bij de invulling van de begeleiding/behandeling wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde technieken en methoden. Welke precies ingezet worden hangt af van de mogelijkheden van de cliënt en haar/zijn systeem, huidige ontwikkeling waaronder de weerbaarheid, draagkracht en eventuele aandachtspunten bij specifieke ontwikkelingsgebieden en voorgeschiedenis.
Voor elke cliënt geldt dat we de volgende rode lijn aanhouden: wij doen het voor, dan doen we het samen, vervolgens zitten we ernaast als het zelf wordt gedaan, dan zelf doen terwijl we op de achtergrond aanwezig tot het zonder hulp zelf kan ook als er zich beperkende of veranderende omstandigheden voordoen. De processen worden met de cliënt geëvalueerd.
In principe wordt gedragsverandering op basis van het volgende model nagestreefd:

In het gele vlak staat aangegeven welke stappen gevolgd worden om te werken naar verandering van gedrag. De duur van de stap is afhankelijk van wat de cliënt en haar/zijn omgeving aankan. Erkenning is een belangrijk onderdeel om de stappen te kunnen doorlopen met de cliënt. Dwang en angst gaan het proces tegen. Wanneer er dwang of angst wordt toegepast in de omgeving zal dit het proces kunnen vertragen of stagneren.

Ouderavonden

Om de zoveel tijd zal er bij Stichting Cerato een ouderavond zijn. Hier kan elke volwassene zich voor
opgeven. Voor de ouders en opa’s/oma’s van kinderen die begeleiding ontvangen van Stichting
Cerato zijn deze avonden gratis. Voor andere aanmeldingen kost elke ouderavond eenmalig €20.

De volgende avonden staan het komende schooljaar gepland:

Donderdag 29 september 2022

19.00-21.00u

Opvoedstijlen

Donderdag 17 november 2022

19.00-21.00u

Executieve functies

Donderdag 26 januari 2023

19.00-21.00u

Intelligentie als maatschappelijke functie

Donderdag 23 maart 2023

19.00-21.00u

Emoties

Donderdag 25 mei 2023

19.00-21.00u

Structuur en loslaten

In principe zullen de ouderavonden bij Stichting Cerato (De Drift 48, Drachten) zijn. Wanneer de
maatregelen aanscherpen of er een verandering van situatie is zal de avond digitaal plaatsvinden en
ontvangt u een kwartier van te voren een link via de mail of app. Opgeven voor de ouderavonden kan
bij Crista Job: Crista.job@stichtingcerato.nl.