Waar heb jij last van?

 • Zit je hoofd altijd zo vol?
 • Heb je pestproblemen?
 • Is stilzitten een probleem?
 • Ben je snel afgeleid?
 • Droom je vaak weg?
 • Wil je het liefst alleen zijn?
 • Kun je maar kort je aandacht vasthouden?
 • Begin je liever niet aan iets nieuws of onbekends?
 • Lukt het niet met relaties?
 • Mis je overzicht of raak je dat altijd snel kwijt?
 • Wordt je geplaagd door angsten?
 • Ga je je eigen gang en laat je je door anderen niets zeggen?

…en levert dat moeilijkheden op voor jou in je gezin, op school en de clubs waar je in meedoet of mee zou willen doen?
 Dan kunnen wij je helpen om je in je kracht te zetten.
Het hulpverleningstraject is jouw proces. Wij verlenen alleen de hulp die jij wilt en met jouw goedkeuring of die van je ouders als je nog geen 16 jaar bent. Zo gaat het op een manier die bij jou past en in een tempo dat jij aankunt.

Ondersteuning bij

Verwerking

Prikkels • Trauma

Emotieregulatie

Woede • Angst • Verdriet

Opvoeding

Ondersteuning • Advies

Ontwikkeling

Eigen kracht • Gezonde leefstijl

Training

Aandacht • Gedrag • Geheugen • Taakaanpak

Volgen van Structuur

Plannen • Daginvulling

Werkwijze - Algemeen

Wachttijden
Stichting Cerato hanteert een wachttijd van vier weken. 

Oriëntatie
Het is mogelijk om in een gesprek te ontdekken of stichting Cerato de zorgaanbieder is die qua zorg het beste past bij jou/uw kind. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Bel of mail ons voor het maken van een afspraak. Telefoonnummer en mailadres zijn te vinden onder het knopje CONTACT. Vraag naar Rik Brandenburg (Directeur) of Crista Job (Orthopedagoog).

Aanmelden
Het aanmelden voor zorg door Stichting Cerato verloopt via een verwijzer.
Een verwijzer kan zijn: de gemeente (gebiedsteam, wmo-consulent), de huisarts,  een jeugdarts, een gecertificeerde instelling of een medisch specialist. Wij kunnen helpen om de weg daarin te vinden.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats als de zorg aan Stichting Cerato wordt toegewezen en wordt gedaan met jou als je 18 jaar of ouder bent en dit ook zelf kan/wilt of als je jonger bent met jou en je ouder(s). Het gesprek duurt een tot anderhalf uur waarbij allerlei gegevens over de hulpvrager worden ingevuld of genoteerd die van belang kunnen zijn tijdens de begeleiding. Je wordt onze cliënt, maar we noemen je pupil dat hier betekent leerling – je gaat een heleboel bijleren.

Zorg
De zorg vindt bij voorkeur plaats op locatie van Stichting Cerato. Daar is bewust voor gekozen om uit de sfeer van thuis of school in een neutrale omgeving tot een gewenste ontwikkeling te komen.
Als het wenselijk is dat de zorg thuis of elders wordt gegeven dan wordt daarvoor gekozen. Het kan ook (gedeeltelijk) via een internetverbinding.

Observatieperiode
We beginnen met een observatieperiode van ongeveer zes weken. De observatie is nodig om elkaar te leren kennen en antwoorden te vinden op de wat- en  waaromvragen zodat we kunnen komen tot het – hoe op te lossen.

Begeleiding, onderzoek & behandeling
Begeleiding wordt verweven met, waar nodig, onderzoek en behandeling waarbij duidelijk wordt wat er is en wat er zou moeten gebeuren om meer in balans te komen dat dan verder in de begeleiding zo vaak wordt geoefend dat het in kan slijten om het tot vaardigheid te ontwikkelen.

Verslaglegging
Verslaglegging is een belangrijk onderdeel  van de zorg die door Stichting Cerato geleverd wordt. Het geeft structuur, doelgerichtheid en betekenis aan de zorg. Van de observatieperiode wordt een observatieverslag gemaakt van waaruit het zorgplan ofwel begeleidingsplan wordt gemaakt met de doelen waaraan gewerkt wordt SMART weergegeven. Dit wordt omgezet naar een leerwerkplan met de geplande activiteiten om aan de doelen te werken. Er wordt per keer een dagverslag gemaakt met de bijzonderheden van die dag, zo mogelijk samen met de cliënt om het meer tot het eigen proces van de cliënt te maken. Deze verslagen worden gebundeld tot een weekverslag of maandverslag, afhankelijk van het aantal contactmomenten per week en de behoefte aan intensiteit van monitoring, en worden vervolgens gedeeld met jou/ouders.  Drie maal per jaar wordt er een evaluatieverslag gemaakt dat met jou/ouders wordt besproken waarna het ondertekend wordt door jou/ouders. Als je 16 jaar of ouder bent, dan mag je beslissen of je ouders betrokken worden.

Overleg
Overleg bestaat in vele vormen gedurende het hele begeleidingstraject. Intern overleg met collega’s en gedragswetenschappers gepland en ongepland. Extern overleg met ouders, school, gebiedsteam of andere verwijzer, externe behandelaar en andere hulpverleners die om jou/je kind heen staan. Ook daarin houd jij/als ouder de regie en bent aanwezig bij de externe gesprekken. Er wordt niet over jou, maar met jou gesproken.

Nazorg
De nazorg is soms nodig als het hulpverleningstraject al is afgesloten. Dat kan bestaan uit advies, verwijzing naar andere vormen van hulp of gewoon even praten als daar behoefte aan is.
Dat kan altijd en is gratis.

Werkwijze - Schema

Hieronder volgt een schema waarin aangegeven is hoe een gemiddeld traject bij Stichting Cerato loopt en wat verwacht kan worden van vaste gespreksmomenten met ouders. MDO’s of andere vormen van overleg kunnen we ook bij aansluiten indien dit wenselijk is voor ouders. Naast wat hieronder aangegeven is, is er altijd ruimte voor ouders om te bellen en te vragen naar een update of vragen te stellen. Mocht dit op reguliere basis nodig zijn dan kan dit ingepland worden en zal dan onderdeel zijn van de begeleidingstijd.

Fase

Aandachtspunten

Afspraken

Oriëntatie

Ouders: Kennismakingsgesprek. Of het kind meteen meekomt met dit eerste gesprek is de keus van ouders.

Kind: Meelopen met begeleiding (ongeveer een uur).

1x Gesprek van 60-90 minuten

1x Afspraak bij Stichting Cerato

Intake

Verwijzing voor zorgtraject

Afspraak voor de reguliere begeleidingsmomenten

Ouders: Ontwikkelingsanamnese

Afgeven of via mail

Telefonisch of via mail

1x Gesprek van 60-90 minuten

Observatie + begeleidingsplan

Ouders: Bespreken observatie en begeleidingsplan

1x Gesprek van 60 minuten

6 weken na start begeleiding

Evaluatie

Ouders: Evaluatie van het begeleidingsplan

1x Gesprek van 60 minuten

4-5 maanden na observatie

Afsluiting

Ouders: Bespreken eindevaluatie begeleidingsplan

Ouders: Invullen klanttevredenheidsformulier

Kind: Bespreken vorm van afsluiting met de begeleider

1x Gesprek van 60 minuten

4-5 maanden na evaluatie

Tijdens gesprek of via mail

Laatste begeleidingsmoment

Tijdens een traject of bij de afsluiting van een traject kunnen andere doelen gaan ontstaan waar alsnog begeleiding bij nodig is. Dit kan dan in overleg met ouders in een nieuw traject vormgegeven worden waarbij het tijdspad zoals hierboven aangegeven opnieuw gevolgd wordt (vanaf het moment van een nieuw begeleidingsplan, er vindt geen nieuwe observatie plaats).

Naast dit gemiddelde traject kunnen er ook afspraken gemaakt worden voor kortere trajecten of diagnostische trajecten. Het tijdspad van zo’n traject wordt dan bepaald door de hulpvraag en mogelijkheden.

Meedenken wordt gewaardeerd

Meedenken om onze zorgkwaliteit te verbeteren wordt zeer op prijs gesteld. Als je aanvullingen of verbeteringen hebt die ook voor andere cliënten interessant zijn dan willen we dat graag weten.
Elk jaar vragen we je om een een lijst in te vullen over klanttevredenheid. Ook daarop kun je aanvullingen of verbeteringen kwijt.
Tips voor aanvullingen of verbeteringen kun je kwijt in de ideeënbus bij de balie. Als je persoonlijk antwoord terug wilt, zet er dan je naam onder. De bus wordt elke week geleegd.